Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Coffeecompany. Deze website wordt u aangeboden door Coffeecompany (handelsnaam van Albron Nederland B.V.), Zeeburgerpad 13, 1018 AH Amsterdam - KvK nummer30019112.

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze website en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze website aangeboden worden (de “Informatie”). Door de website te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Coffeecompany worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze website.

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. Coffeecompany aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Coffeecompany of haar leidinggevende ondergeschikten. Ook sluit Coffeecompany aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

LINKS

Deze Web Site kan links naar internet websites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt Coffeecompany geen verantwoordelijkheid. Het Privacybeleid van Coffeecompany is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van Coffeecompany. Het is gebruikers toegestaan om de website en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffeecompany vereist. “Coffeecompany” en alle andere merken die op deze website voorkomen zijn geregistreerde merken van Coffeecompany of aan haar verbonden ondernemingen.

ONGEVRAAGDE IDEEEN

Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook (“Materiaal”) op deze website plaatst of per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is Coffeecompany vrij om dit Materiaal naar eigen inzicht te gebruiken zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is en zonder dat Coffeecompany aan enige geheimhouding gebonden is. U vrijwaart Coffeecompany tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van Materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen over het bestaan en de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Amsterdam.

Algemene Verkoopvoorwaarden Coffeecompany webshop

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de webshop van Coffeecompany (handelsnaam van Albron Nederland B.V.), gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan het Zeeburgerpad 13, 1018 AH Amsterdam (hierna: “Coffeecompany”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: de "Voorwaarden") van toepassing. Coffeecompany behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Daarom dient u de Voorwaarden regelmatig opnieuw te raadplegen. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt. 1.3 Deze Voorwaarden zijn geen vervanging van en sluiten niet de Algemene Voorwaarden uit van Coffeecompany, welke onverlet van kracht blijven.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Coffeecompany zijn vrijblijvend en binden Coffeecompany niet. Coffeecompany behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Coffeecompany en indien de bestelling niet binnen veertien (14) dagen door Coffeecompany is geweigerd. Coffeecompany is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALING

3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW en de wettelijke verwijderingsbijdrage voor elektrische apparatuur en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 De verzendkosten die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen standaard €6,95. Dit bedrag geldt ongeacht het aantal producten dat u bestelt. Bij het bestellen van een Coffee Workshop worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij het bestellen van één zakje koffie (filter / espresso) van 250 gram wordt slechts €3,50 verzendkosten in rekening gebracht. Bij het bestellen van een Coffee Card wordt €0,68 verzendkosten in rekening gebracht. Bestellingen met een bedrag vanaf €75,00 worden gratis verzonden. 3.4 Betaling kan geschieden middels iDEAL (online) of creditcard. Betaling achteraf middels een factuur is alleen mogelijk na goedkeuring van en in overleg met Coffeecompany. In dat geval gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Coffeecompany. 3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Coffeecompany gerechtigd om (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en/of om (een) nieuwe bestelling(en) te weigeren. 3.6 Alle eventuele aan Coffeecompany verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdende kosten zijn direct opeisbaar. Coffeecompany kan in het kader van incassomaatregelen haar vordering op u overdragen aan een derde. Alle in redelijkheid ter incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bent u verplicht te betalen.

ARTIKEL 4. - LEVERING

4.1 De door Coffeecompany opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.2 Indien u betaalt via iDEAL of creditcard, wordt uw bestelling direct verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 12.00 uur online worden geplaatst, ontvangt u binnen 48 uur, mits het product voorradig is. 4.5 Postbusadressen zijn uitgesloten van levering. 4.6 De bestelde producten worden verzonden naar het door u opgegeven adres. Coffeecompany aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is. Als Coffeecompany het door u opgegeven adres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

ARTIKEL 5. - RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u Coffeecompany hierover per e-mail via shop@coffeecompany.nl te informeren binnen een termijn van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst. 5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Coffeecompany de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 5.3 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden door de gekochte producten terug te sturen aan Coffeecompany. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Coffeecompany retourneren, conform de door Coffeecompany verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retourzendingen moeten worden gestuurd naar: Coffeecompany , Zeeburgerpad 13, 1018 AH Amsterdam, onder vermelding van naam, bankgegevens, ordernummer en telefoonnummer. Het factuurbedrag exclusief verzendkosten wordt dan binnen 30 dagen op uw rekening gecrediteerd. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening. Koffie en thee zijn van bederfelijke en verouderende aard, en van het herroepingsrecht uitgesloten. Indien u de geleverde koffie of thee niet aan uw eisen voldoen, neem dan contact op met shop@coffeecompany.nl. Vermeld daarbij uw klacht en ordernummer, dan nemen wij spoedig contact op. 5.4 De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door Coffeecompany geleverde producten zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten. 5.5 Coffeecompany is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is Coffeecompany niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door u of door u ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten. 5.6 Iedere vordering jegens Coffeecompany vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 6. BESTELLINGEN EN COMMUNICATIE

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Coffeecompany, dan wel tussen Coffeecompany en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Coffeecompany, is Coffeecompany niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Coffeecompany.

ARTIKEL 7. OVERMACHT

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Coffeecompany in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat Coffeecompany gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Coffeecompany kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

8.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten. 8.2 In geval van een geschil is bij uitsluiting de bevoegde rechter in Amsterdam bevoegd. Bedrijfsinformatie: Coffeecompany (handelsnaam van Albron Nederland BV . Gevestigd te Utrecht en bezoekadres: Zeeburgerpad 13 1013 AH Amsterdam Telefoonnummer: 020-4282248 KVK nummer: 30019112

Algemene Verkoopvoorwaarden Coffeecompany App De Coffeecompany App (de "App") is te downloaden op smartphones. De App is uitgebracht door Coffeecompany (handelsnaam van Albron Nederland B.V.), gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan het Zeeburgerpad 13, 1018 AH Amsterdam (hierna: “Coffeecompany”) met KVK nummer: 30019112. Door deze app te downloaden en te gebruiken accepteer je deze voorwaarden. Daarom moet je dit document zorgvuldig lezen voordat je de app gaat gebruiken. Als je de voorwaarden niet accepteert dien je te stoppen met het gebruiken van de app

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de App zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: de "Voorwaarden") van toepassing. Coffeecompany behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen. Daarom dient u de Voorwaarden regelmatig opnieuw te raadplegen. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt. 1.3 Deze Voorwaarden zijn geen vervanging van en sluiten niet de Algemene Voorwaarden uit van Coffeecompany, welke onverlet van kracht blijven.

ARTIKEL 2. OVER DE APP

2.1 De App is ontwikkeld om het u makkelijker te maken items van ons menu te bestellen. U kunt onder andere kiezen voor drankjes, eten, sappen en koffiebonen voor thuis. U kiest daarnaast een locatie waar u uw bestelling wilt ophalen. 2.2 De App slaat geen persoonsgegevens op, u kunt dan ook geen account aanmaken.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALING

3.1 De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro’s vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW. 3.2 Alle aanbiedingen van Coffeecompany zijn vrijblijvend en binden Coffeecompany niet. Coffeecompany behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 3.4 Betaling kan geschieden middels iDEAL (online), Apple Pay, of Creditcard. Dit wordt volledig afgehandeld door Adyen, Coffeecompany bewaart dan ook geen gegevens. 3.5 Als de betaling succesvol is afgerond is de transactie compleet. U ontvangt u een melding dat u kan aangeven wanneer u wilt dat wij beginnen met het bereiden van uw bestelling. Vervolgens ontvangt u een bevestiging met uw order nummer waarmee u uw bestelling kan afhalen. 3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Coffeecompany gerechtigd om (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en/of om (een) nieuwe bestelling(en) te weigeren.

ARTIKEL 4. - LEVERING

4.1 De door de App opgegeven bereidingstijd is slechts indicatief. Overschrijding van enige bereidingstijd geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

ARTIKEL 5. - ALLERGENEN

5.1 Onze voedsel- en drankartikelen die via de app of in de winkel kunnen worden gekocht, kunnen allergenen bevatten of aan bepaalde allergenen worden blootgesteld tijdens de voorbereidingstijd voor dat specifieke artikel. Allergeneninformatie voor elk voedsel- en dranken is beschikbaar via de app. Lees het gedeelte met allergeneninformatie voor elk voedsel- en dranken zorgvuldig door voordat u een dergelijk product koopt om te bepalen of dat product geschikt is voor u. Coffeecompany kan niet garanderen dat al haar voedsel- of dranken die beschikbaar zijn voor consumptie, of producten van derden die door ons worden verkocht of die worden gebruikt om onze producten te maken, vrij zijn van allergenen.

ARTIKEL 6. - RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten van uw bestellen te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u Coffeecompany hierover per e-mail via shop@coffeecompany.nl te informeren binnen een termijn van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst. Koffie en thee zijn van bederfelijke en verouderende aard, en van het herroepingsrecht uitgesloten. Indien u de geleverde koffie of thee niet aan uw eisen voldoen, neem dan contact op met shop@coffeecompany.nl. Vermeld daarbij uw klacht en ordernummer, dan nemen wij spoedig contact op. 6.2 De vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door Coffeecompany geleverde producten zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten. 6.3 Coffeecompany is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Ook is Coffeecompany niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door u of door u ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten. 6.4 Iedere vordering jegens Coffeecompany vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN EN COMMUNICATIE

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Coffeecompany, dan wel tussen Coffeecompany en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Coffeecompany, is Coffeecompany niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Coffeecompany.

ARTIKEL 8. OVERMACHT

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Coffeecompany in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat Coffeecompany gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Coffeecompany kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

8.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten. 8.2 In geval van een geschil is bij uitsluiting de bevoegde rechter in Amsterdam bevoegd. Coffeecompany (handelsnaam van Albron Nederland BV . Gevestigd te Utrecht en bezoekadres: Zeeburgerpad 13 1018AH Amsterdam Telefoonnummer: 020-4282248 KVK nummer: 30019112

Back to Top